Etusivu      Palveluehdot

Palvelu- ja toimitusehdot

Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Mainostoimisto RFM Oy:n (”Toimittaja”) "Brand Site" -verkkosivustopalvelun (”Palvelu”) tilaavalle yritykselle tai henkilölle (”Asiakas”) toimittamiin palveluihin. Tilatessaan Palvelun Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä toimitusehtoja.

Nämä ehdot astuvat voimaan 1. kesäkuuta 2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen syntyminen

Toimittajan ja Asiakkaan välinen sopimus ("Sopimus") muodostuu näistä toimitusehdoista, toimitusehdoissa viitatuista tiedoista, palvelukuvauksesta ja Toimittajan antamista ohjeista.

Kun Palvelu tilataan internet-sivuilta, Sopimus syntyy heti kun Toimittaja vahvistaa sen lähettämällä Asiakkaalle tilausvahvistuksen sähköpostitse.

Jos Asiakas tilaa Palvelun muutoin kuin internet-sivuilta, Sopimus syntyy kun Toimittaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse, mutta myös muita tapoja voidaan käyttää, jos asiasta sovitaan etukäteen.

Erämaksu – Sopimus- ja Laskutuskausi

Kun sivusto hankitaan erämaksulla, sopimuskausi on 12 tai 24 kuukautta, ellei toisin sovita. Laskutuskausi lasketaan kuukauden jaksoissa, joka on aina 30 päivää.

Valittaessa erämaksu, sivuston perustamisesta ja räätälöinnistä yrityksesi ilmeen mukaiseksi peritään kulloinkin voimassa oleva sivustokohtainen perustamismaksu.

Kullakin Sopimuskaudella pätee Sopimuksen toimitusehtojen, palvelukuvauksen ja hinnaston (www.brandsite.fi) uusimmat versiot. Asiakas on velvollinen tutustumaan ja sitoutumaan näihin uusimpiin versioihin.

Asiakas voi vaihtaa Palvelun kauppatyyppiä halutessaan. Vaihdettaessa ylempään kauppatyyppiin kesken Sopimuskauden, Toimittaja vähentää kuluvan Sopimuskauden jaksolta jo maksettujen erien summan uuden kauppatyypin erien summasta sekä veloittaa ylemmän kauppatyypin kulloinkin voimassa olevan perustamismaksun.

Ylemmän kauppatyypin sivusto asennetaan nykyisen sivuston rinnalle sisällönsyöttövalmiina. Perushintoihin ei kuulu nykyisen sivuston sisällön siirtäminen uudelle sivustolle.

Vaihdettaessa edullisempaan kauppatyyppiin Toimittaja ei palauta kauppatyyppien hinnan erotusta jäljellä olevalta Sopimuskaudelta, vaan hinnanmuutos astuu voimaan seuraavan Sopimuskauden alusta.

Asiakas maksaa Toimittajalle sovitun Laskutuskauden mittaisissa jaksoissa.

Toimittaja varaa oikeuden veloittaa laskutuslisän mikäli Asiakas haluaa poikkeavan laskutustavan.

Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä.

Toimittajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun palvelun uudelleenavausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

Maksuehto on kymmenen (10) päivää laskun päivämäärästä, mikäli toisin ei ole sovittu. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

Mikäli laskun suoritus ei näy Mainostoimisto RFM Oy:n tilillä viimeistään 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, lasku siirtyy Svea Perintä Oy:n huomautus- ja perintäpalveluun, joka veloittaa huomautus- ja perintäpalveluistaan oman palveluhinnastonsa mukaisesti.

Hinnat ALV 0 %. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kertamaksu

Mikäli sivusto hankitaan kertamaksulla, laskutetaan kulloinkin voimassa oleva kauppatyyppikohtainen kertamaksu sekä WordPress -ylläpitomaksu (12 kk sopimuskausi) asiakkaalta maksuehdolla kymmenen (10) päivää laskun päivämäärästä, ellei toisin ole sovittu. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

Mikäli laskun suoritus ei näy Mainostoimisto RFM Oy:n tilillä viimeistään 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, lasku siirtyy Svea Perintä Oy:n huomautus- ja perintäpalveluun, joka veloittaa huomautus- ja perintäpalveluistaan oman palveluhinnastonsa mukaisesti.

Hinnat ALV 0 %. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

WordPress-ylläpito

Kaikissa Brand Site -sivustoissa on WordPress-ylläpito koko sopimuskauden ajan ja kertamaksulla hankittavassa sivustossa aina vähintään ensimmäiset 12 kuukautta tilauksesta. Tämän jälkeen ylläpitosopimus jatkuu 12 kuukauden jaksoissa toistaiseksi voimassa olevana.

WordPress-ylläpito laskutetaan asiakkaalta kuukausittain voimassa olevan hinnaston ja kauppatyypin mukaisesti.

Palvelun sisältö ja hinnat

Palvelun sisältö ja ominaisuudet määräytyvät Toimittajan internet-sivustolta löytyvän palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan.

Palvelun hinnat määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaan.

Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan Asiakkaan seuraavassa Sopimusjaksossa.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Kaikkea Asiakkaan Palveluun liittämää sisältöä tai muutoksia kutsutaan “Aineistoksi”.

Asiakas vastaa Aineistosta ja sen laillisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että Palvelun käyttö tai Aineisto ei aiheuta häiriöitä internet-liikenteeseen tai muille verkon käyttäjille, vaaranna tietoturvaa tai Palvelun käyttöä eikä loukkaa Toimittajan tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, eikä riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Toimittaja varaa oikeuden poistaa kaiken Aineiston, joka rikkoo näitä ehtoja.

Asiakas ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse eikä mainostaa palveluaan uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen päätelaitteensa tietoturva ja ohjelmistot ovat ajan tasalla. Asiakas rekisterinpitäjänä vastaa siitä, että Asiakaan ja sen kauppapaikan käyttäjien (ml. asiakkaiden) tämän Sopimuksen täytäntöönpanoon edellyttämään henkilötietojen käyttöön ja käsittelyyn on lainmukainen peruste ja että niitä käsitellään lainmukaisesti (ml. henkilötietojen käsittelijän ohjeistus).

Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa kirjautumistietojaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta kirjautumistiedoillaan tehdyistä toimista ja on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta- ja korjauskulut.

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Toimittajalle Palvelun tilauksen yhteydessä oikeat asiakastiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Toimittaja varaa oikeuden olla toimittamatta Palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian.

Asiakas on velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Toimittajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti.

Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät ja muut Asiakkaan Palvelun käyttöön valtuuttamat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin korvauksiin.

Toimittajan oikeudet ja velvollisuudet

Toimittaja toimittaa Palvelun heti tilauksen jälkeen. Palveluun liittyvien osa-alueiden toimitus voi viivästyä Toimittajasta riippumattomista syistä. Toimittaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

Toimittaja varaa oikeuden olla toimittamatta Palvelua, vapaan valintansa mukaan.

Toimittaja varaa oikeuden muuttaa Asiakkaan kirjautumistiedot tarpeen vaatiessa. Toimittaja ilmoittaa tästä Asiakkaalle viipymättä.

Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia verkkosivustokäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen Toimittajan kanssa. Toimittaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä tällaisissa tapauksissa.

Mikäli Asiakkaan internet-liikenne tai palvelinresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Toimittajalla oikeus tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi.

Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista tai konsultoinnista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Toimittajalla ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuuksia valvoa Asiakkaan ja Asiakkaan loppuasiakkaan toiminnan tai Aineiston laillisuutta ja hyvän tavan mukaisuutta. Jos Toimittajalla kuitenkin on itse hankkimiensa tai kolmansilta tai viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että Asiakas on rikkonut näitä sopimusehtoja, Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Aineisto tai sen osa taikka lopettaa Palvelun tarjoaminen siltä osin kuin on tarpeen.

Samaa sovelletaan viranomaisen antamaan Aineistoa tai sen osaa koskevaan poistomääräykseen, ellei tällaisesta määräyksestä muuta johdu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen hyvien tapojen vastaisista tai laittomista toimista aiheutuneista toimenpiteistä tai kuluista. Asiakas vastaa kaikista kuluista ja välittömistä vahingoista, joita Toimittajalle Asiakkaan sopimuksen vastaisista toimista aiheutuu.

Toimittaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

Toimittajalla on oikeus laskuttaa Palvelusta myös siltä ajalta, kun Palvelu on keskeytynyt Asiakkaasta johtuvasta syystä.

Toimittaja varaa oikeuden tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja Toimittaja voi harkintansa mukaan tehdä muutoksia Palveluun.

Muutokset voivat johtua esimerkiksi ohjelmistopäivityksistä ja uusista versioista. Jos nämä muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan verkkosivustolle, Asiakas vastaa tästä Asiakkaalle koituvista kustannuksista. Toimittaja sitoutuu pyydettäessä antamaan neuvontaa ja avustamaan näiden muutosten tekemisessä. Näin tehdystä työstä Toimittajalla on oikeus laskuttaa kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

Toimittaja ilmoittaa versiopäivityksistä ja muutoksista pääsääntöisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toimittajalla on oikeus tehdä pienimuotoisia päivityksiä, tietoturvapäivityksiä tai olennaisia virheitä korjaavia päivityksiä ilman erillistä ilmoitusta.

Toimittajan vastuu palvelujen tuottamisesta rajoittuu enintään perittyyn kuluvan kuukauden maksuun. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai mistä tahansa muista syistä. Toimittaja ei vastaa miltään osin tietosuojaan liittyvistä vahingoista ml. hallinnolliset sakot.

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan verkkosivustoa referenssinä ja analysoida Palvelun verkkoliikennettä ja Aineistoa.

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Kumpikin sopijapuoli huolehtii osaltaan lainsäädännön mukaisesta henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta. Toimittaja toimii Sopimuksessa Palvelun tarjoana henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä määriteltynä Asiakkaan henkilötietojen käsittelijänä ja Asiakas rekisterinpitäjänä. Sopimukseen liittyvien henkilötietojen käsittelyn yleisistä velvollisuuksista ja vastuusta määrätään sopimusliitteessä Rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Henkilötietojen käsittelyn kohteena on Asiakkaan Toimittajalle luovuttamat ja Toimittajan Asiakkaan puolesta ja sen lukuun keräämät Asiakkaan määrittämät asiakastiedot. Tämän kaltaisia kerättäviä tietoja ovat Asiakkaan asiakassuhteiden hoidantaan liittyvät tiedot, mm. asiakkaan nimi, osoite, yhteystiedot.

Toimittaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja toimittaakseen Asiakkaalle Sopimuksen kohteena olevan Palvelun ja täyttääkseen täysimääräisesti muut Sopimusehdot.

Toimittaja käsittelee henkilötietoja Asiakkaan toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään Sopimuksen voimassaolon ajan. Sopimuksen päättymisen jälkeen Toimittaja joko poistaa tai palauttaa henkilötiedot Asiakkaalle ja hävittää olemassa olevat jäljennökset, paitsi jos lainsäädäntö edellyttää säilyttämään henkilötiedot.

Palvelun sulkeminen

Asiakas voi pyytää Toimittajaa sulkemaan Palvelun. Palvelun sulkemisella tarkoitetaan käytännössä pääsyn estämistä sivustolle julkisesta verkosta. Palvelun sulkeminen ei vaikuta Sopimuksen mukaisten maksujen erääntymiseen. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta veloitetaan toimenpidemaksu työmäärän mukaisesti kulloinkin voimassa olevan tuntiveloituksen mukaisesti.

Toimittajalla on oikeus sulkea Asiakkaan palvelu, jos Asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, tai jos Asiakas rikkoo sopimusehtoja, tai on haettu selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin, tai jos Asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai Asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää Palvelu tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai päivitystöiden vuoksi. Toimittaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Tällainen katkos ei ole virhe Palvelussa.

Palvelun virheet ja havaittujen virheiden korjaus

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan koko ajan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista.

Sellaiset puutteet Palvelussa, jotka ovat ominaisia palvelulle ja valitulle palvelutyypille, johtuvat Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönneistä, eivät ole virhe.

Toimittaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Kaikissa virhetilanteissa Toimittajan vastuu rajoittuu enintään perittyyn kuluvan kuukauden palvelumaksuun.

Toimittaja ei vastaa mistään virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai muista osapuolista johtuvista syistä.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan antamaa kirjallista suostumusta.

Toimittaja varaa oikeuden siirtää sopimus tai saatavat Asiakkaalta kolmannelle osapuolelle.

Erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, ensiasteen oikeuspaikkana on Espoon käräjäoikeus.


Mainostoimisto RFM Oy:n yleiset palvelu- ja toimitusehdot.

Etsitkö kumppania markkinointiin tai brändillesi kehittäjää?

Teemme brändiuudistuksia ja tehokasta markkinointia. Tutustu RFM:n yksilöllisiin palveluihin ja referensseihin.